Privacybeleid

DVC werkt actief aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort als “AVG” of “GDPR”) en de bescherming van uw persoonlijke gegevens!

 

1. Algemeen

Ons beleid inzake gegevensbescherming is van toepassing op al uw persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen of verkrijgen via onze klanten, leads, prospecten, leveranciers, partners of onze onderaannemers; alsook verkrijgen via andere kanalen, authentieke bronnen, databases uit het publieke domein of andere organisaties die ons voorzien van de gegevens die wij nodig hebben.

Door onze website of onze sociale netwerkpagina’s te bezoeken, uw gegevens rechtstreeks aan ons door te geven bij externe evenementen, ons te bezoeken op onze bureaus, contracten met onze onderneming aan te gaan, onze producten of diensten te verwerven, en/of uitdrukkelijk toestemming te geven om u een e-mailbericht, nieuwsbrief, commercieel aanbod of enig ander document te sturen, accepteert u ons beleid inzake gegevensbescherming.

Als u niet akkoord gaat met ons privacy-beleid, raden wij u aan niet langer naar onze website of sociale netwerkpagina’s te surfen, ons uw gegevens niet te verstrekken en ons onverwijld op de hoogte te stellen met het verzoek om onze gegevensverwerking in te trekken of te verwijderen; voor zover deze niet gebaseerd zijn op een andere basis dan uw toestemming.

Tenzij onze verwerking gebaseerd is op een andere basis dan uw toestemming, zoals een wettelijke verplichting of de overeenkomst die wij hebben aangegaan ter uitvoering, mag u uiteraard alle rechten uitoefenen die de wet u toekent. Indien u bezwaar maakt tegen onze verwerking in verband met de verkoop en marketing van onze producten en diensten, of indien u verzoekt om uit onze gegevensverwerking te worden verwijderd, aanvaardt u eveneens niet te worden geïnformeerd over het verloop van onze activiteiten, of dat uw contract eventueel niet langer uitgevoerd zou kunnen worden.

 

2. Contactgegevens van de Verantwoordelijke voor Gegevensverwerking

Onze vennootschap DVC nv, met maatschappelijke zetel in de Rue Caporal Trésignies 6, 1190 Vorst (België), Tel: +32 2 333 27 75, Fax: +32 2 333 27 77, info@dvc-co.com, vertegenwoordigd door Marc Vertongen, zaakvoerder van de onderneming Aureum bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Rue Alexis Willem 26, 1160 Oudergem (België), en waarvan Julien Duijsens de verantwoordelijke voor Gegevensbescherming is, is verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

3. Welke gegevens verwerken we?

Uw persoonlijke gegevens die wij verwerken binnen het kader van de werking van onze onderneming en haar activiteiten, betreffen voornamelijk de persoonlijke gegevens die u rechtstreeks aan ons meedeelt, zoals uw identificatiegegevens met als voorbeeld uw naam, voornaam, postadres, vast of mobiel telefoonnummer, e-mailadres, functie en verantwoordelijkheden.

Als u ons informatie verstrekt met betrekking tot uw kredietkaart, worden deze gegevens verwerkt om de betaling van uw bestellingen te realiseren. Wanneer u producten op onze websites aankoopt, worden de gegevens van uw kredietkaart beschermd door de encryptietechnologieën van gespecialiseerde bedrijven waarmee wij onder contract samenwerken.

Zodra u onze website of sociale netwerkpagina’s bezoekt, stemt u ermee in dat wij “cookies” gebruiken. Door te browsen geeft u aan dat u ermee akkoord gaat dat wij cookies plaatsen op het door u aangesloten toestel. Dankzij deze cookies kunnen wij de navigatie optimaliseren. Cookies houden, bijvoorbeeld, de geschiedenis van uw surfgedrag bij en helpen ons zo om uw interesses bij te houden.

Gelieve ons cookiebeleid te raadplegen voor meer informatie omtrent deze technologie alsook uw rechten inzake deze materie.

 

4. Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Onze onderneming verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende welomschreven en legitieme doeleinden:

 • reputatiebehartiging;
 • promotie en verkoop van onze producten en diensten;
 • klantenbeheer;
 • uitvoering van de door ons afgesloten contracten en verwezenlijking van uw projecten;
 • administratie en boekhouding;
 • preventie en beheer van geschillen;
 • alsook de beveiliging van ons bedrijf en onze activiteiten.

Indien onze onderneming van plan zou zijn om uw gegevens verder te verwerken voor een ander doeleinde, zullen wij u uiteraard vooraf de nodige informatie verstrekken over dit andere doel alsook elke andere relevante informatie waarnaar verwezen wordt in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of Belgische wetgeving.

 

5. Wat is de rechtsgrondslag voor onze gegevensverwerking?

Uw gegevens worden verwerkt door onze onderneming op basis van onze wettelijke verplichtingen, de contracten die wij met u hebben gesloten, ons wettelijk belang om onze onderneming en activiteiten te beschermen, en, waar van toepassing, uw uitdrukkelijke, vrije en geïnformeerde toestemming om onze producten en diensten te promoten.

 

6. Wie zijn de ontvangers van onze gegevensverwerking?

De ontvangers van deze gegevens betreffen onze beheerders en medewerkers, onze onderaannemers en onze partners, gevestigd in België en/of het buitenland.

Uw gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan derde landen gesitueerd buiten de Europese Economische Ruimte, met de geschikte of aangepaste waarborgen, zonder dat de bevoegde autoriteiten van deze landen noodzakelijkerwijs een passend besluit hebben genomen. Ons bedrijf heeft echter de nodige opties voorzien om een kopie van uw gegevens te verkrijgen en kan u ook informeren over waar uw gegevens ter beschikking gesteld werden.

Binnen het kader van het uitvoeren van onze taken, kunnen we ertoe gebracht worden om bepaalde gegevens, deels of in totaliteit, door onze onderaannemers te laten verwerken. Wij eisen dat ze hiervoor de nodige garanties aanbieden en werken met hen samen onder contract.

Onze onderneming eist van deze onderaannemers dat ze de Verordening respecteren en dat ze voldoende garanties kunnen voorleggen door de invoering van de gepaste technische en organisatorische maatregelen, zodat de gegevensverwerking waarbij ze betrokken zijn voldoet aan de voorwaarden van de Verordening en zodat uw rechten gewaarborgd worden.

 

7.  Welke rechten hebt u?

U hebt het algemeen recht om:

 • alle informatie te ontvangen die u wenst;
 • toegang te verkrijgen tot gegevens die u aanbelangen;
 • de rechtzetting of de schrapping ervan te verkrijgen;
 • uw toestemming voor een op uw voorafgaande toestemming gebaseerde behandeling te allen tijde in te trekken;
 • klacht in te dienen bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer;
 • weten of de verplichting om uw gegevens te verstrekken van regelgevende of contractuele aard is, dan wel of deze bepaling het sluiten van een contract afhankelijk stelt van de gevolgen van het niet verstrekken van deze gegevens;
 • alsook de mate waarin onze besluitvorming geautomatiseerd is, inclusief het opstellen van profielen, de onderliggende logica en het belang en de verwachte gevolgen van deze verwerking.

 

***

 

Recht op toegang tot uw gegevens

Naast uw recht op informatie over de gegevensverwerking door onze onderneming, hebt u het recht om van ons bedrijf de bevestiging te verkrijgen dat uw   gegevens al dan niet verwerkt worden en, wanneer ze verwerkt worden, toegang te krijgen tot deze gegevens, evenals tot andere informatie, zoals het doel van deze gegevensverwerking, de gegevenscategorieën, de categorieën van de ontvangers in kwestie of de opslagtermijn.

 

Recht op correctie van uw gegevens

U heeft bovendien het recht om van ons bedrijf de rectificatie van uw gegevens te bekomen, indien deze onnauwkeurig zijn. Met het oog op de doeleinden van de verwerking hebt u het recht uw onvolledige gegevens aan te vullen, inclusief door het verstrekken van een aanvullende aangifte.

 

Recht om gewist of vergeten te worden

Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens verwerkt worden en u zich in de positie bevindt om deze te laten verwijderen, hebt u ook het recht om te verkrijgen dat deze gegevens uit onze gegevensverwerking verwijderd worden.

 

Recht op beperking van verwerking

In bepaalde situaties hebt u het recht om van onze onderneming de beperking van uw gegevensverwerking te verkrijgen zoals indien u de nauwkeurigheid van uw gegevens betwist gedurende een periode die ons bedrijf in staat stelt om deze nauwkeurigheid te controleren; indien de verwerking door onze onderneming naar verluidt onwettig is, indien u zich verzet tegen het wissen ervan en in plaats daarvan de beperking van het gebruik ervan eist; indien onze onderneming uw gegevens niet langer nodig heeft voor verwerkingsdoeleinden maar uw gegevens noodzakelijk blijven voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten; indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, tijdens de controleperiode op de vraag of de legitieme redenen nagestreefd door ons bedrijf prevaleren boven de uwe.

 

Recht op portabiliteit van uw gegevens

U hebt het recht om de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt hebt te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en door computer leesbaar formaat, en om uw gegevens door te geven aan een andere organisatie, zonder dat onze onderneming dit belemmert.

Als u het ons vraagt, zal onze onderneming al uw persoonlijke gegevens aan u leveren op een duurzame drager, zonder restrictie of limitering.

 

Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wanneer uw persoonlijke gegevens door onze onderneming worden verwerkt voor prospectieve doeleinden, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens voor dergelijke doeleinden, met inbegrip van het opstellen van profielen voor zover deze verband houden met dergelijke prospectie.

Zodra u geen massaberichten of nieuwsbrieven wenst te ontvangen, nodigen wij u uit ons mee te delen dat u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens voor promotionele en directe marketingdoeleinden betreffende onze producten en diensten.

 

8.  Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Tenzij de wet een andere duur voorschrijft, worden uw gegevens bewaard voor een beperkte duur, vastgesteld zoals de wet ons toestaat, afhankelijk van het doel van de verwerking en niet langer dan twintig jaar vanaf de datum van de betreffende handeling, voor gevallen van buitencontractuele aansprakelijkheid.

 

9. Beveiliging

Ons bedrijf heeft organisatorische en technische maatregelen ingevoerd en geïmplementeerd om een inbreuk op uw gegevens te voorkomen, d.w.z. een inbreuk op de beveiliging die resulteert in de accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde bekendmaking van uw persoonlijke gegevens die naar ons zijn verzonden, bewaard of anderszins verwerkt, of ongeautoriseerde toegang tot uw gegevens.

 

10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van onze onderneming is beperkt tot directe schade, met uitsluiting van alle indirecte schade, zoals verlies van gegevens, financieel of commercieel verlies, winstderving, verhoging van de algemene kosten of verstoring van de planning.

Onze onderneming is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onrechtmatige manipulatie van gegevens door een derde partij, zoals diefstal, verlies of vernietiging van uw gegevens, virus, hacken, phishing of andere computercriminaliteit. Indien van toepassing is de aansprakelijkheid van onze onderneming beperkt tot 10.000 (tienduizend) euro.

De websites van onze onderaannemers kunnen hyperlinks en andere verwijzingen bevatten naar andere websites die wij niet beheren of controleren. Onze onderneming is niet verantwoordelijk voor noch de inhoud van deze websites, noch de aanbiedingen, producten en diensten aangeboden door deze sites. Wij raden u aan het beleid van elk van de sites die u bezoekt te lezen en, indien nodig, niet verder te surfen op deze sites.

 

11. Wat gebeurt er in geval van een geschil?

Elk verzoek met betrekking tot de uitoefening van uw rechten, elke aanspraak, elke klacht of elk verwijt moet worden gericht aan onze maatschappelijke zetel, door middel van een gedateerd en ondertekend schrijven, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs zodat we uw identiteit kunnen verifiëren.

Onze onderneming stelt alles in het werk om zo goed mogelijk te voldoen aan de Belgische en Europese wet- en regelgeving. Met de beste bedoelingen en te goeder trouw stelt zij alles in het werk om dit zo snel mogelijk te bereiken.

Als u van mening bent dat onze onderneming haar verplichtingen niet nakomt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail via info@dvc-co.com. We zullen uw vragen beantwoorden en zonder verder uitstel de acties bewerkstelligen die u ons aanmoedigt te ondernemen, op basis van de risico’s die we hadden kunnen identificeren, beoordelen en beter zouden kunnen controleren.

 

12. Wat is de toezichthoudende autoriteit in geval van een geschil?

Als u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u ook contact opnemen met de bevoegde Belgische autoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact(at)apd-gba.be

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze bepalingen zullen worden beheerst, geïnterpreteerd, gehandhaafd en, indien nodig, gewijzigd in overeenstemming met het Belgische recht.

Elk geschil dat niet in der minne kan worden geschikt binnen een termijn van ten hoogste 1 (één) maand na het ontstaan ervan, kan in onderling overleg worden verlengd, kan door de meest gerede partij worden voorgelegd aan de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, die bij uitsluiting bevoegd zijn.

 

14. Datum van inwerkingtreding

Dit beleid gaat van kracht op 25 mei 2018. Onze onderneming behoudt zich het recht voor dit beleid te allen tijde te wijzigen, aan te passen, uit te breiden of te verwijderen.

 

***

 

COOKIEBELEID

Het cookiebeleid van onze onderneming is erop gericht om u zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

Voor meer informatie over ons cookiebeleid raden we u aan contact met ons opnemen via info@dvc-co.com.

 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een websiteserver wordt opgeslagen in de browser van het door u verbonden toestel wanneer u de site in kwestie bezoekt. Het cookie bevat een unieke code om uw browser te herkennen wanneer u de website bezoekt (“sessiecookie”) of bij toekomstige herhaaldelijke bezoeken (“permanente cookie”).

Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw aangesloten toestel. Cookies worden opgeslagen in de browser directory van het door u aangesloten toestel. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die het cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke geëncrypteerde code.

Cookies zorgen in het algemeen voor een eenvoudigere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Bovendien helpen ze de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van de website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de reclame op die website relevanter te maken voor de bezoeker en om de website aan te passen aan de persoonlijke smaak en behoeften van de bezoeker.

 

Gebruik van cookies

Ons bedrijf maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

 

1/ Essentiële cookies

Deze cookies zijn nodig om het bezoek van onze websites en het gebruik van bepaalde delen ervan mogelijk te maken. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld navigeren tussen de verschillende secties van de websites, formulieren invullen, bestellingen plaatsen en de inhoud van uw winkelwagentje bijwerken (indien een webwinkel toegankelijk is). Ook wanneer u toegang wenst tot uw persoonlijke account, zijn cookies noodzakelijk om uw identiteit veilig te verifiëren voordat u ons toegang verleent tot uw persoonlijke gegevens. Als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de site niet of niet goed functioneren.

 

2/ Functionele cookies

Functionele cookies zijn cookies bedoeld om de werking van onze websites te vergemakkelijken, het gebruik ervan aangenamer te maken voor de bezoeker en u

een meer gepersonaliseerde navigatie-ervaring aan te kunnen bieden. Dit omvat bijvoorbeeld cookies die uw taalkeuze of klantensegment onthouden, of cookies die registreren of u al bent uitgenodigd om deel te nemen aan een enquête, zodat u niet bij elk bezoek dezelfde enquête wordt aangeboden.

 

3/ Performance-cookies

We gebruiken performance-cookies om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze websites gebruiken zodat we de inhoud ervan kunnen verbeteren, beter afstemmen op de wensen van de bezoekers en hun bruikbaarheid vergroten. We gebruiken bijvoorbeeld een cookie om het aantal unieke bezoekers bij te houden en een cookie om de populariteit van onze pagina’s te analyseren.

 

Het beheer van cookies

In uw browserinstellingen kunt u te allen tijde de installatie van cookies weigeren en kunt u cookies die al op uw computer of mobiele apparaat geïnstalleerd werden verwijderen.

Cookies en gelijksoortige technologieën stellen ons echter niet in staat om systematisch gegevens te verzamelen waarmee wij u kunnen identificeren. Ze helpen ons enkel en alleen om de werking van onze website of onze sociale netwerkpagina’s te verbeteren, uw interesses beter te begrijpen en de relevantie van de inhoud te beoordelen.

 

Uw toestemming

Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen we u vragen om het gebruik van cookies te accepteren. Het staat u vrij om cookies te accepteren of te weigeren. Wij wijzen u er echter op dat een weigering uw navigatie minder eenvoudig of zelfs onmogelijk kan maken als het functionele cookies betreft die cruciaal zijn voor de goede werking van onze systemen en toepassingen.

Wat uw keuze ook is, u kunt altijd uw keuze wijzigen door op de hyperlink “Cookies” te klikken (onderaan elke pagina van onze website).

 

Meer informatie over cookies

Ga naar onderstaande website voor meer informatie over cookies en ontdek onder andere hoe u opgeslagen cookies kunt bekijken of hoe u cookies kunt beheren en verwijderen:

http://www.allaboutcookies.org/