Verkoopsvoorwaarden

1.Aanbiedingen en bestekken

Een bestelling mag slechts als aangenomen beschouwd worden, zodra zij schriftelijk door ons bevestigd werd. Dit geldt eveneens voor alle eventuele wijzigingen en/of overeenkomsten met onze afgevaardigden. De leveringen omvatten uitsluitend het in de aanbieding omschreven materiaal.

2.Leveringstermijnen en voorwaarden

Op alle transacties zijn Incoterms® 2013 van toepassing. De opgegeven leveringstermijnen zijn geheel vrijblijvend. Zij worden door ons zo veel mogelijk aangehouden. Eventuele vertragingen kunnen de klant in geen geval aanleiding geven zijn bestelling te herroepen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst onzerzijds kan ons geen enkele vergoeding worden gevraagd ten gevolge van vertraging in de aflevering. De leveringstermijn neemt slechts een aanvang op de dag van onze schriftelijke bevestiging aan de klant. Onder het hierboven genoemde voorbehoud is de naleving van deze voorwaarden echter ondergeschikt aan de door de klant na te komen verplichtingen. Wij zijn namelijk ontslagen van iedere verbintenis aangaande de leveringstermijn indien:

      • door de klant voor te leggen inlichtingen of documenten niet tijdig in ons bezit zijn;

      • wijzigingen door de klant gevraagd worden tijdens de uitvoering van de bestelling;

      • de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nagekomen.

Indien het nakomen van onze verplichtingen verhinderd wordt – hetzij door de klant, hetzij door toeval of overmacht, hetzij door om het even welke oorzaak buiten onze goede wil om, hetzij door de vervoerder – zal de uitvoering van de overeenkomst gedurende een overeenkomstige en rechtvaardige tijdsduur geschorst worden, indien het slechts om een tijdelijke verhindering gaat, en ontbonden worden indien de verhindering blijvend blijkt te zijn. In beide gevallen kan door ons geen vergoeding uitgekeerd worden.

3.Prijzen

Onze verkoopprijzen gelden voor goederen ex works. Onze prijzen in Euro uitgedrukt zijn berekend op basis van de op dat moment geldende marktvoorwaarden (grondstoffen, valuta,…), en kunnen aanleiding geven tot herziening in functie van de veranderende marktvoorwaarden. Onze verkopen geschieden op basis van de op de dag van het afsluiten van het contract van kracht zijnde transport- en douanetarieven. In geval deze tarieven verhoogd worden, houden wij ons het recht voor het verschil de klant in rekening te brengen. Elke vermindering van deze tarieven kan de klant ten goede komen. Iedere aanpassing van deze aard kan in geen geval aanleiding geven tot een annulering van eender welke bestelling.

4.Betaling

Al onze rekeningen zijn uitsluitend betaalbaar op uiterlijk 30 dagen factuurdatum. Een betaling kan slechts als uitgevoerd worden beschouwd, zodra wij over de tegenwaarde hiervan kunnen beschikken. Op ieder uitstel van betaling of wanneer de klant niet betaalt op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en zonder vermindering van onze andere rechten – de toepassing van een intrest lopende vanaf de vervaldag tot de dag van betaling, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, doch nooit minder dan 7 procent op jaarbasis, berekend per aangevangen maand. Een bedrag van 25,00 euro administratiekost zal van toepassing zijn. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. De zaken blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop.

5.Verzekering

De verzekering van de goederen tegen transportschade tijdens het vervoer van de leveringsplaats tot aan de bestemming is niet in onze prijzen inbegrepen. Op eventueel verzoek van de klant, kunnen de goederen voor zijn rekening door ons worden verzekerd. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor eventueel verlies of beschadiging van het ons ter herstelling toevertrouwd materiaal, in verband met diefstal, brand, staking of verdere gelijkaardige oorzaken.

6.Vervoer-Verpakking

Alle vervoer-, douane- en goederen-behandelingen zijn ten laste en voor rekening en risico van de klant, zodat hij de zendingen direct bij aankomst dient na te zien en vastgestelde schade op de vervoerder dient te verhalen. Zelfs indien de goederen franco werden verzonden.

7.Testen-Goedkeuring

In alle gevallen waarin geen proces-verbaal van ontvangst werd opgemaakt, dient iedere klacht betreffende zichtbare gebreken om geldig te zijn ons binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden toegezonden. Iedere terugzending van goederen, zonder onze toestemming, wordt uitdrukkelijk geweigerd.

8.Garantie

Onze verantwoordelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het herstellen of vervangen van de door onze technische dienst defect verklaarde onderdelen, en dit over een periode van 12 maanden na levering voor industriële goederen en 24 maanden voor consumptiegoederen met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding, welke ook de oorzaak hiervan mag zijn.Een uitvalspercentage van 2% is toegelaten op elke levering en desbetreffende goederen zullen niet teruggenomen worden.

In geval van breuk, beschadiging of ongeval, voortvloeiend uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid, verkeerd onderhoud, of ondeskundigheid, kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie. Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden ter hand gesteld worden ter controle of herstelling of indien door ons geleverde onderdelen door die van andere fabrikaten vervangen zijn. Onze garantie vervalt eveneens in geval van overdracht van de goederen. In ieder geval zal de garantie slechts gelden voor goederen franco onze werkplaatsen en kunnen wij geen aanspraken erkennen als transport-, verzekerings-, installatie-, verplaatsingskosten en dergelijke.

De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade .

Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.

9.Eigendom en ontbinding van de overeenkomst

DVC behoudt het eigendomsrecht op alle verkochte ontwerpen alsmede alle desbetreffende technische plannen, info etc .

Deze informatie mag noch gebruikt, noch gecopieerd noch verkocht worden aan derden

10.Toepasselijk recht

Alle geschillen van welke aard ook, die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van met de klant afgesloten overeenkomsten, alsmede getekende promessen en wissels, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel ( België ). Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

11.Algemene bepalingen

Door het feit een bestelling bij ons te plaatsen, verklaren onze klanten zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en zien zij er van af aan hun eigen voorwaarden de voorkeur te geven, die voor ons niet van toepassing zijn, en ons dus ook niet kunnen worden opgelegd. Indien om welke reden dan ook bepaalde hierboven genoemde voorwaarden niet kunnen worden gehandhaafd, blijven onze overige algemene voorwaarden niettemin van kracht..

De eventueel aan de klant beschikbaar gestelde data /programma’s zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de klant en maximum beveiligd door DVC. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DVC deze data ter beschikking te stellen of openbaar te maken, om verder commercieel te gebruiken. Op de beschikbaar gestelde data (tekst, afbeeldingen, programma’s, tekeningen ,schema’s, lay-out etc.) berusten auteursrechten en intellectueel eigendom.